PROJECT

ABOUT ME

CONTACT

INTRO

DISNEYFICATION PROJECT

THEO

 DERKSEN

STORYTELLING |  PHOTOGRAPHY AND MEDIA

under construction

A selection

  The book DISNEYFICATION is going to be designed by Teun van der Heijden, and is due to be presented in nov. 2019 at After this presentation the exhibition is going to be on tour.  Galerie Pennings te Eindoven. www.heijdenskarwei.com

INTRODUCTION

Met de term DISNIFICATIE wordt geïmpliceerd dat kenmerken van de Disneyparken in de maatschappij doordringen, zoals homogenisering van consumptie, intensief gebruik van merchandising en de plicht voor werknemers om bepaalde emoties te veinzen bij contacten met klanten. Ook kan het gebruikt worden om te beweren dat een bestaande locatie of evenement van zijn originaliteit ontdaan wordt, om het in een standaard, opgeschoond format opnieuw te verpakken. In het geval van locaties wordt doorgaans betoogd dat wat er in de loop van tijd is ontstaan, vervangen wordt door een geïdealiseerd fineer van nostalgie en vriendelijkheid, kenmerkend voor Main Street, U.S.A. in de Disneyparken.

 

De Franse filosoof Jean BAUDRILLARD schreef over Disney: "De hele Walt Disney-filosofie eet uit je hand met die schattige, kleine, sentimentele wezentjes in grijze bontjasjes. Ikzelf geloof dat achter die lachende oogjes een koud woest beest schuilgaat, dat ons angstaanjagend achtervolgt."

"Disneyfication" is the process where an area gets more and more characteristics of an amusement park, where a new place is created where people have to experience a perfect version of reality. The place is easy to understand and safe for everyone. traffic is removed as much as possible, and the environment is set up in such a way that people's consumption behavior is stimulated, and Disney's theme parks are nowadays a model for cities and commercial projects. Everywhere there are restaurant chains, gigantic shopping centers and modernized city centers with all the same patterns of consumption, spectacle and permanent control. Everything has been designed to give the visitor the feeling of being away from everyday life and to encourage consumption. If this development continues to spread, there is less and less room for other values and norms and local cultural traditions will fade. Architects often design from a Disney vision where consumption leads to form and not function. The world is growing as a theme park now that consumption is the most important economic factor. The context, the total, is more important than the object itself, just as in the old-fashioned style room where the pseudo-authentic atmosphere of a reconstructed historical location is more important than the meaning of the individual furniture. The experience has to be optimal: a perfect stay in a perfectly organized world with the audience as an actor. This is the result of a reaction to the mediation of society or the emergence of 'Global Informational City'. Unfortunately disneyfication takes away the vibrancy and diversity from the world. A slightly different view of the Disney concept: In the first place it concerns ideas, only afterwards is the practical feasibility examined. However, the fun factor also plays a role here: an idea to make it workable, with cries like "experience" and "enjoyment of life". The English name is Disneyfication. Sources including: Joost de Vree, Ridsert Hoekstra, Jean Baudrillard, a.o.
The term DISNIFICATION implies that characteristics of the Disney Parks penetrate society, such as homogenisation of consumption, intensive use of merchandising and the obligation for employees to feign certain emotions in contacts with customers. It can also be used to claim that an existing location or event is stripped of its originality, to repackage it in a standard, clean format. In the case of locations, it is usually argued that what has emerged in the course of time is replaced by an idealized veneer of nostalgia and friendliness, characteristic of Main Street, U.S.A. in the Disney Parks. The French philosopher Jean BAUDRILLARD wrote about Disney: "The whole Walt Disney philosophy eats out of your hand those cute, small, sentimental creatures in gray fur coats, and I believe that behind those laughing eyes a cold fierce beast is hiding, that haunts us terrifyingly. "

"Disneyficatie” is het proces waarbij een gebied steeds meer kenmerken krijgt van een pretpark. Hierbij wordt een nieuwe plaats gecreëerd waarin mensen een perfecte versie van de werkelijkheid moeten ervaren. De plaats is gemakkelijk te begrijpen en veilig voor iedereen. Problemen zoals verval, armoede en verkeersdrukte worden zoveel mogelijk weg gewerkt. De omgeving wordt dusdanig ingericht dat het consumptiegedrag bij de mensen wordt gestimuleerd. Disney’s themaparken blijken tegenwoordig model te staan voor steden en commerciële projecten.

 

Overal zijn er restaurantketens, gigantische winkelcentra en gemoderniseerde stadscentra met allemaal dezelfde patronen van consumptie, spektakel en permanente controle. Alles is ontworpen om de bezoeker het gevoel te geven even weg te zijn van het dagelijkse leven en aan te zetten tot consumptie. Als deze ontwikkeling zich verder verspreidt, dan is er steeds minder ruimte voor andere waarden en normen en zullen lokale culturele tradities vervagen.

 

Architecten ontwerpen veelal vanuit een Disney-visie waarbij consumptie de vorm leidt en niet de functie. De wereld groeit als een themapark nu consumptie de belangrijkste economische factor is.

De context, het totaal, is belangrijker dan het object zelf, net als in de ouderwetse stijlkamer waar de pseudo-authentieke sfeer van een gereconstrueerde historische locatie belangrijker is dan de betekenis van de afzonderlijke meubelen.

 

De ervaring moet optimaal zijn: een volmaakt verblijf in een perfect georganiseerde wereld met het publiek als acteur. Hetgeen voortkomt uit een reactie op de mediasering van de maatschappij ofwel de opkomst van 'Global Informational City'.

 

Helaas neemt disneyficatie de levendigheid en gevarieerdheid weg uit de wereld. Een iets andere opvatting over het Disney-concept: In de eerste plaats gaat het om ideeën, pas daarna wordt gekeken naar de praktische uitvoerbaarheid.

Wel speelt ook hierbij de fun-factor hoge ogen: een idee opleuken om het uitvoerbaar te maken, met kreten als "beleving" en "levensgenot".  De Engelse benaming is Disneyfication.

 

Bronnen o.a.: Joost de Vree, Ridsert Hoekstra, Jean Baudrillard, e.a.

PROJECT DISCRIPTION

Het project is een visueel fotografisch onderzoek naar het creëren van de vertegenwoordiging van de verborgen verlangens,  hunkering en opwinding in de vermomming en het verbergen, van de 'gewone' werkelijkheid. Waarbij onderzoek is gedaan naar geografische spreiding  en de verschillende uitingen in de verbeelding en visualisatie van disneyficatie in de openbare ruimte.

Onderzoek heeft plaatsgevonden in Europa, Azië en het Midden Oosten. Onder andere diverse afbeeldingen, uitingen en figuratie van mensen zijn hierbij aan bod gekomen.

 

De jarenlange interesse van Derksen in de relatie van de afbeelding en het beeld, gebouwen en mensen, juist in de publieke ruimte, werkelijkheid en de representatie liggen ten grondslag aan dit project. De relatie tussen afbeelding en beeld is hierbij dat de afbeelding de representatie van de werkelijkheid is en het beeld het samengaan van de afbeelding en de openbare ruimte.

 

In feite  “Perfectie van de werkelijkheid”.

Derksen is steeds verwonderd en verbaasd door het observeren en registreren, die hand in hand gaan met zijn fascinatie voor deze verandering.

De verandering waarbij de openbare ruimte veranderd door de ingreep van de afbeelding. Zo is door de globalisering de plaats is niet meer relevant. De inrichting van de openbare ruimte verdringt de geografische plaatsbepaling.

Zijn interesse is in het bijzonder die van de veranderende verhouding van de mensen tot de afgebeelde realiteit en een directe realiteit.

 

In zekere zin het niet weergegeven van werkelijkheid. De verschuivende relatie tussen deze twee realiteiten is het grote thema van onze tijd. Derksens weet met zijn fotografisch werk de aanwezigheid van twee parallelle werelden in de openbare ruimte te onderzoeken en te visualiseren.

 

The project is a visual photographic investigation into the creation of the representation of the hidden desires, craving and excitement in the disguise and concealment of 'ordinary' reality. In which research was done into the geographical spread and the different expressions in the imagination and visualization of disneyfication in the public space. Research has taken place in Europe, Asia and the Middle East. Among other things, various images, expressions and figuration of people were discussed. Derksen's many years of interest in the relationship between the image and the image, buildings and people, especially in public space, reality and representation are the foundation of this project. The relationship between image and image is that the image is the representation of reality and the image is the merging of the image and the public space. In fact, "Perfection of reality". Derksen is always amazed and amazed by observing and recording, which go hand in hand with his fascination for this change. The change in which the public space changed by the intervention of the image. Thus, by globalization the place is no longer relevant. The design of public space displaces the geographic location. His interest is in particular that of the changing relationship of the people to the depicted reality and a direct reality. In a sense, it does not show reality. The shifting relationship between these two realities is the big theme of our time. Derksens uses his photographic work to investigate and visualize the presence of two parallel worlds in public space.

ABOUT ME

THE SHORTEST LINE BETWEEN PEOPLE IS A STORY

CV - SHORT

Born 9 July 1954, Geldrop The Netherlands.

Education: Civil engineering, Tilburg (3 years- not finished), Photography (BA) at St. Joost Art Academy Breda, NL., Audio-visual design (BA) at St. Joost Art Academy Breda, NL., Internship (3 months) with Ernst Haas (Magnum & National Geographic), Beyond Media (post-academic) at the Erasmus University Rotterdam.  Inspiring Leadership (post-academic) at the Erasmus University Rotterdam.

 

Since 1981  working as a photographer and audio visual designer for various Dutch newspapers, magazines and businesses. I am involved on various autonomous long-term projects.

 

The past 25 years associated for University Zuyd Art Department as part-time professor in research and photography, Head of Visual Communications, a member of the management team of Media Design and Technology department and I was member of the research team Infonomics and New Media.

Since September 2015 I am focusing for 100 % on autonomous - and applied projects.

 

Furthermore I was a visiting professor at: VUB university at Brussels, Belgium.  Fachhochschule Wurtsburg, Brd. The Tianjin Institute For Fine Art, China. The Higher Institute For Fine Art (HISK) at Antwerp, Be. Noorderlicht  Master Class, in cooperation with Anders Peterson [magnum], Ragu Rai [magnum] and Robert Walker.

 

Several awards were granted, for example the Kodak Award, a Polaroid sponsorship, The Amsterdam Art Foundation, Provincie Limburg Art Foundation, City of Weert.

 

In addition to my professional practice, I have a lot of knowledge and experience as lecturer in the field of visual communication and as guest lecturer in various educational institutions at home and abroad. I give presentations and workshop on storytelling.

GET IN TOUCH

CELL: 0031 (0)6 835 422 94

Submitting Form...

There was an error with your submission. Please try again.

Thank you for submitting your query. We will be in touch with you shortly.

CV

About "Derksen has a fascination for change, he travels a lot, his photos testify to this, his photography - not like a reporter - is about surprise, not the awe of the tourist (" How strange is all this, how very different from us " ), but about the surprise of a child who is amazed at what he sees, without having to answer the questions that arise. We see this open, childlike astonishment in Derksen's photography about people, people in situations that are not specifically determined by place, time or action. The viewer does not immediately recognize where and why the photo was taken, but on closer inspection the often unclear meaning emerges. When you are confronted with Derksen's photographs, you get caught up in his way of looking, the wonder and amazement of a child that looks at the world. While traveling, meanings are not fixed, message and context are continually shifting, constantly changing as places and changing surroundings. The great quality of Derksen's photographs is that they start with the simple rendering of reality, but reality is, as always, deceptive, a temptation for the eye; in our mind, we let go of the superficial meaning ".