_____________________________

 DISNEYFICATION will be edited and designed by Teun van der Heijden.  Amsterdam, New York. www.heijdenskarwei.com

 DISNEYFICATION, the book and photographs are due to be presented in sept 209 at Galerie Pennings, Eindhoven.

www.galeriepennings.nl

TEXT: Lilian Creemers,curator. Stramproy 2017.

After the launch in Eindhoven

the book an exhibition are going on tour.

THEO DERKSEN
STORYTELLING photography & media
DISNEYFICATION
CONTACT
A GENERAL INTRODUCTION

DISNEYFICATION

is het proces waarbij een gebied steeds meer kenmerken krijgt van een pretpark. Hierbij wordt een nieuwe plaats gecreëerd waarin mensen een perfecte versie van de werkelijkheid moeten ervaren. De plaats is gemakkelijk te begrijpen en veilig voor iedereen. Problemen zoals verval, armoede en verkeersdrukte worden zoveel mogelijk weg gewerkt.

 

HET PROJECT

is een visueel fotografisch onderzoek naar het creëren van de vertegenwoordiging van de verborgen verlangens,  hunkering en opwinding in de vermomming en het verbergen, van de ‘gewone’ werkelijkheid. Waarbij onderzoek is gedaan naar geografische spreiding  en de verschillende uitingen in de verbeelding en visualisatie van Disneyficatie in de openbare ruimte. Onderzoek heeft plaatsgevonden in Europa, Azië en het Midden Oosten.

De jarenlange interesse van Derksen in de relatie van de afbeelding en het beeld, gebouwen en mensen, juist in de publieke ruimte, werkelijkheid en de representatie liggen ten grondslag aan dit project. De relatie tussen afbeelding en beeld is hierbij dat de afbeelding de representatie van de werkelijkheid is en het beeld het samengaan van de afbeelding en de openbare ruimte.

 

“Perfectie van de werkelijkheid”

Derksen is steeds verwonderd en verbaasd door het observeren en registreren, die hand in hand gaan met zijn fascinatie voor deze verandering. De verandering waarbij de openbare ruimte veranderd door de ingreep van de afbeelding. Zo is door de globalisering de plaats is niet meer relevant. De inrichting van de openbare ruimte verdringt de geografische plaatsbepaling. Zijn interesse is in het bijzonder die van de veranderende verhouding van de mensen tot de afgebeelde realiteit en een directe realiteit.

 

In zekere zin het niet weergegeven van werkelijkheid. De verschuivende relatie tussen deze twee realiteiten is het grote thema van onze tijd.

 

Derksen weet met zijn fotografisch werk de aanwezigheid van twee parallelle werelden in de openbare ruimte te onderzoeken en te visualiseren.

 

 

 

 

 

DISNEYFICATION

is the process whereby an area gets more and more characteristics of an amusement park. This creates a new place where people have to experience a perfect version of reality. The place is easy to understand and safe for everyone. Problems such as decay, poverty and traffic will be eliminated as far as possible.

 

THE PROJECT

is a visual photographic investigation into the creation of the representation of the hidden desires, craving and excitement in the disguise and concealment of 'ordinary' reality. In which research was done into geographical spread and the different expressions in the imagination and visualization of Disneyfication in public space. Research has taken place in Europe, Asia and the Middle East.

Derksen's many years of interest in the relationship between the image and the image, buildings and people, especially in public space, reality and representation are the foundation of this project. The relationship between image and image here is that the image is the representation of reality and the image is the merging of the image and the public space.

 

"Perfection of reality"

Derksen is always surprised and amazed by observing and recording, which go hand in hand with his fascination for this change. The change in which the public space changed by the intervention of the image. Thus, by globalization the place is no longer relevant. The design of public space displaces the geographic location. His interest is in particular that of the changing relationship of the people to the depicted reality and a direct reality.

 

In a sense, it does not show reality. The shifting relationship between these two realities is the big theme of our time.

 

With his photographic work, Derksen knows how to investigate and visualize the presence of two parallel worlds in public space.

A few years ago he had contact with Jean Baudrillard during a photo exhibition of Holland festival. Jean was not only a philosopher, but also a photographer and my colleague in the exhibition ATTACK. Jean has written a number of important works on the theme of "Disneyfication". In response to this, Theo had several conversations about the subject at the time and, through these discussions, Jean put him on the track. This has led to a now completed collection of photographic work with the appropriate title: "Disneyfication" which has been worked for over 10 years. Lilian Creemers, curator. Stramproy 2017.